Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande bepalingen geven aan onder welke voorwaarden de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (hierna GOB genoemd) en Brussel Mobiliteit u toegang verlenen tot het platform « mybike.brussels ».

« mybike.brussels » is een initiatief van Brussel Mobiliteit en is onderdeel van het actieplan tegen fietsdiefstal dat de Brussels Hoofdstedelijke Regering in 2016 goedkeurde.

De website en de mobiele applicatie werden ontwikkeld en worden onderhouden door de GOB en Brussel Mobiliteit.

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Brussel Mobiliteit verleent u toegang tot de website « mybike.brussels » en tot de daarin opgenomen informatie mits u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden die vermeld staan op voorliggende pagina «Gebruiksvoorwaarden». Door de website « mybike.brussels » en de daarin opgenomen informatie te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. De GOB en Brussel Mobiliteit kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

2. Gebruik van « mybike.brussels »

Brussel Mobiliteit verleent u toegang tot « mybike.brussels ». De gebruiker verbindt zich ertoe de website « mybike.brussels » te gebruiken met inachtneming van de wetgeving en de wettelijke en/​of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een wijze die afbreuk kan doen aan de belangen van de GOB en Brussel Mobiliteit, zijn leveranciers en/​of partners.

3. Waarborgen en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van het platform « mybike.brussels »

In het algemeen kunnen de GOB en Brussel Mobiliteit en hun partners op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website « mybike.brussels » dan wel uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi-delictuele aard is dan wel berust op een schuldloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien de GOB en Brussel Mobiliteit gewaarschuwd werden voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

3. 1. Informatie

Als beheerder van het internetportaal zetten de GOB en Brussel Mobiliteit alle redelijke middelen in om ervoor te zorgen dat de informatie die op het platform « mybike.brussels » wordt gepubliceerd, naar zijn beste weten up-to-date is. De GOB en Brussel Mobiliteit verlenen evenwel geen enkele waarborg met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en waarborgt evenmin dat voornoemde website voortdurend en in elk opzicht volledig en up-to-date is. Het kan zijn dat de op dit internetportaal opgenomen informatie inhoudelijke onjuistheden, technische onvolkomenheden of tikfouten bevat. Deze informatie wordt ter indicatie gegeven en wordt op gezette tijden gewijzigd. De GOB en Brussel Mobiliteit kunnen zich genoodzaakt zien te allen tijde en onaangekondigd verbeteringen en/​of wijzigingen aan deze website aan te brengen.

Het gebruik van deze website en bijgevolg van alle informatie die wordt verkregen of alle elementen die worden gedownload tijdens het gebruik van de dienst, vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De GOB en Brussel Mobiliteit wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

De gebruiker erkent bovendien dat hij bij uitsluiting aansprakelijk is voor elke schade die aan zijn IT-systeem wordt toegebracht of voor elk gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van welke inhoud dan ook.

3. 2. Toegang tot « mybike.brussels »

Deze website wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een « as-is » dienst en is volgens beschikbaarheid toegankelijk. Als beheerder van het platform kunnen de GOB en Brussel Mobiliteit geen enkele waarborg geven met betrekking tot de continuïteit, opportuniteit, veiligheid of storingsvrijheid van deze dienst, en kan evenmin waarborgen dat de met het gebruik van de dienst verkregen resultaten juist en/​of betrouwbaar zijn en dat eventuele fouten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

3. 3. Hyperlinks

Het internetportaal «Fix My Street» bevat koppelingen (hyperlinks) naar andere websites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u uitsluitend ter informatie beschikbaar worden gesteld. De GOB en Brussel Mobiliteit hebben geen controle over deze websites en de daarin opgenomen informatie en kan bijgevolg geen enkele waarborg geven met betrekking tot de kwaliteit en/​of volledigheid van die informatie.

De GOB en Brussel Mobiliteit wijzen alle verantwoordelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of onwettelijke inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, alsook voor de schade die uit de raadpleging daarvan kan voortvloeien.

Wanneer u vanaf uw website een hyperlink wilt maken naar het platform mybike.brussels”, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster (my@sprb.brussels), die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw aanvraag ontvankelijk is.

3. 4. Handelingen van internetgebruikers

De GOB en Brussel Mobiliteit kunnen op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de door internetgebruikers gestelde handelingen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op « mybike.brussels » alsook de compilatie en schikking daarvan (teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, database, gegevens, enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de GOB en Brussel Mobiliteit.

De namen en logo’s van de GOB en Brussel Mobiliteit die worden weergegeven op voorliggende website, zijn auteursrechtelijk beschermde merken en/​of handelsnamen. Het is niet toegestaan de merken van de website « mybike.brussels » op welke wijze dan ook te gebruiken in samenhang met andere producten of diensten dan die van deze website of van de GOB en Brussel Mobiliteit, indien dat verwarring kan doen ontstaan bij de consumenten of indien de GOB en Brussel Mobiliteit daardoor in hun belangen kunnen worden geschaad of in diskrediet kunnen worden gebracht.

Tenzij de gebruiker op voorhand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe gekregen heeft van de GOB en Brussel Mobiliteit, is het hem strikt verboden deze website geheel of gedeeltelijk in enige vorm of op enige wijze en op welke informatiedrager dan ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te reproduceren, te vertalen, weer te geven, te wijzigen, door te zenden, te publiceren, aan te passen, te distribueren, te verspreiden, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, of op enige andere manier te exploiteren. Elke inbreuk kan burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben.

5. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

Voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en de Europese regelgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze dienst, worden opgelost via minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsmelding langs elektronische weg wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden aangelegd en bewaard.

6. Contacten

Brussel Mobiliteit
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1030 Brussel
Tel.: +32 (0)800 94 001
email: brusselmobiliteit@gob.brussels
website: www.mobilite-mobiliteit.brussels